گاهی دلت برای خودت میسوزد

که اینهمه عشق ورزیدن بلدی

ولی

آدمی که لایقش باشد

وجود ندارد..