نمـی شـود بـه جـای همیشـه نبـودن ،،

همیشـه
بـاشـی ؟؟